Описание

Резерват „Мантарица” е обявен със Заповед № 960/08.06.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост. Създаден за запазване на местообитанията на глухари и девствения характер на иглолистните гори. Намира се на територията на община Ракитово. Обхваща територии с надморска височина между 1200 и 1900 м.

Резерватът попада в защитена зона BG 0001030 „Родопи – Западни” по Директивата за местообитанията и в защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи” по Директивата за птиците.

За управлението на защитената територия е разработен План за управление. Предназначението на този документ  има две основни насоки:

  1. систематизиране и анализ на състоянието на биоразнообразието;
  2. управление с цел опазване.

През резерват „Мантарица” преминава пътека за посетители, обявена със Заповед № РД-926/07.09.2004 г. на МОСВ, като маршрута е указан на монтирани указателни табели в изходни точки. Дължината ѝ е 3070 m, като необходимото време за преминаване е 1.5 часа, маркирана и е в добро състояние.

Местоположение

Снимки от резерват „Мантарица”

Документация за резерват „Мантарица”


Print pagePDF pageEmail page