Описание

Резерват „Дупката” е обявен с Постановление № 14827/29.06.1951 г. на Министерски съвет. Създаден за запазване на иглолистните насаждения. Намира се на територията на община Батак. Обхваща територии с надморска височина между 600 и 1300 м.

Резерватът попада в защитена зона BG 0001030 „Родопи – Западни” по Директивата за местообитанията и в защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи” по Директивата за птиците.

За управлението на защитената територия е разработен План за управление. Предназначението на този документ има две основни насоки:
1. систематизиране и анализ на състоянието на биоразнообразието;
2. управление с цел опазване.

През резерват „Дупката” преминава пътека за посетители, обявена със Заповед № РД-905/30.08.2004 г. на МОСВ, като маршрута е указан на монтирани указателни табели в изходни точки. Дължината ѝ е 1700 m, като необходимото време за преминаване е 40 минути, маркирана и  в добро състояние.

Местоположение

Снимки от резерват "Дупката"

Документация за резерват „Дупката”


Print pagePDF pageEmail page