Описание

Резерват „Беглика” е обявен със Заповед № 751/11.05.1960 г. на Главно управление на горите при Министерски съвет. Създаден за опазване на образци от първични смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове и район на флористично формообразуване. Намира се на територията на община Батак. Обхваща територии с надморска височина между 1600 до 1900 м.

Резерватът попада в защитена зона BG 0001030 „Родопи – Западни” по Директивата за местообитанията и в защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи” по Директивата за птиците.

За управлението на защитената територия е разработен План за управление. Предназначението на този документ има две основни насоки:
– систематизиране и анализ на състоянието на биоразнообразието;
– управление с цел опазване.

През резерват „Беглика” преминава пътека, обявена със заповед № РД-904/30.08.2004 г. на МОСВ, като маршрута е указан на монтирани указателни табели в изходни точки. Дължината ѝ е 1590 m, като необходимото време за преминаване е 40 минути, маркирана и е в добро общо състояние.

Местоположение

Снимки от резерват "Беглика"

Документация за резерват "Беглика"


Print pagePDF pageEmail page