logosПроект: Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати
„Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”

Бенефициент на проекта:
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Обща стойност на проекта: 304 370,05 лв.

Цел на проекта: Опазване и устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”

Основни дейности по проекта:

1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

1.1 Проектиране, изработване, и монтаж на табели (указателни, информационни, със смесено съдържание) по утвърдени пътеки за посетители от МОСВ в четирите резервата;

1.2 Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители: поставяне на мостчета, парапети, стъпала, попълване на дупки по трасето, разчистване на пътеката от паднали стволове и др. препятствия.

2. Проектиране, реализация и поддръжка на специализиран сайт за четирите резервата;

2.1 Издаване на информационна брошура съдържаща информация и снимков материал за флората и забележителностите по протежението на пътеките за туристи в четирите резервата.

3. Планиране и оптимизация на управлението

3.1 Разработване на планове за управление включително инвентаризация на горите в резерватите.

Очаквани резултати

Успешната реализация на проектните дейности ще осигури информационнно обезпечаване и посещаемостта от посетители на екопътеките в четирите резервата. Получената информация ще послужи за изготвянето на специализиран интернет сайт. След разработването на плановете за управление ще се получи информация за състоянието на горите в резерватите, на флората и фауната.

Срок за изпълнение на проекта:  31.12.2015 г.


Print pagePDF pageEmail page