Описание

Резерват „Купена” е обявен със Заповед № 2969/24.11.1961 г. на Главно управление на горите при Министерски съвет. Създаден за запазване на природен ландшафт, с разнообразен релеф, изложение, геологически строеж, флора и извънредно красив пейзаж. Тук са запазени вековни смърчово – белборови, белборови и букови гори. Намира се на територията на община Пещера и община Брацигово. Обхваща територии с надморска височина от 600 до 1400 м.

Резерватът попада в защитена зона BG 0001030 „Родопи – Западни” по Директивата за местообитанията и в защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи” по Директивата за птиците.

За  управлението на защитената територия е разработен План за управление. Предназначението на този документ  има две основни насоки:
– систематизиране и анализ на състоянието на биоразнообразието;
– управление с цел опазване.

През резерват „Купена” преминава пътека за посетители, обявена със Заповед № РД-927/07.09.2004 г. на МОСВ, като маршрута е указан на монтирани указателни табели в изходни точки. Дължината на пътеката е 12 850 m, като необходимото време за преминаване е 4.5 часа, маркирана и в добро състояние.

Местоположение

Снимки от резерват „Купена”

Документация за резерват „Купена”


Print pagePDF pageEmail page